ผลการรักษาขึ้นอยู่กับบุคคล อายุ และการดูแลหลังทำ

ศัลยกรรมจมูก NOSE SURGERY

  เสริมจมูก เป็นการทําศัลยกรรม ที่มีความนิยมมากที่สุดในยุคปัจจุบัน เนื่องจากทําได้ง่ายและราคาไม่สูง หากเรามีสันจมูกที่โด่ง เป็นรูปสวยงาม ก็จะเปลี่ยนบุคลิกของคุณให้ดูดีขึ้นอย่างชัดเจนและเสริมความมั่นใจให้กับตัวเรา ได้อย่างมาก การผ่าตัดจะใช้เวลา 1-1.30 ชั่วโมง อาการบวมจะบรรเทาลงใน 3-5 วัน ตัดไหมออก หลังจากศัลยกรรม 7 วันหลังจากศัลยกรรม และมีการเสริมจมูกโดยใช้เทคนิคในการเสริมจมูก ด้วยกระดูกอ่อนหลังหู ซึ่งจะมีความปลอดภัยจากปัญหาจมูกผิดรูปหรือซิลิโคนทะลุได้ ตัดปีกจมูก ปัญหาของชาว เอเชียส่วนมากมักจะมีปัญหาในด้านความหนาและมีปีกจมูกที่บานออกด้านข้าง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้โดยการศัลยกรรมตัดปีกจมูก เพื่อให้รูปจมูกมีความเข้ากันกับใบหน้ามากขึ้น โดยปกติแล้วปีกจมูกที่สวยจะต้องกว้างไม่เกินหัวตาทั้งสองข้าง เทคนิคการตัดปีกจมูกมีหลาย แบบได้แก่ การเย็บข้างใน , การตัดเนื้อเยื่อเพื่อลดความกว้างของฐานจมูก , การตัดเนื้อจมูกด้าน ข้าง , การตัดความหนาของปีกจมูก ซึ่งศัลยแพทย์จะวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการผ่าตัด ใช้ เวลาในการผ่าตัด 1-1.30 ชั่วโมง อาการบวมจะบรรเทาลงใน 5-6 วัน ตัดไหมออกหลังจากการ ศัลยกรรม 7-10 วันหลังจากศัลยกรรม ผ่าตัดแก้ไขจมูก ปัญหาสําหรับผู้ที่ทําศัลยกรรมส่วนมากก็คือหลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมจมูก แล้ว มีผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการ และมีปัญหารูปทรงจมูก เบี้ยวหรือซิลิโคนทะลุเป็นต้น ซึ่งแบ่งเป็นประเภทของปัญหาคือ ปัญหาจากทรงซิลิโคนที่กระดูกสัน จมูก และปัญหาของปลายจมูก โดยคุณหมอจะวิเคราะห์ถึงปัญหาลักษณะของปัญหาก่อน ใช้ระยะ เวลาในการผ่าตัด 2-3 ชั่วโมง อาการบวมของจมูกจะบรรเทาลงใน 3-4 วัน และตัดไหมออกใน 7-10 วันหลังจากศัลยกรรม ผ่าตัดลดขนาดจมูก เป็นการทําศัลยกรรมที่มีความนิยมมากสําหรับชาวตะวันตก เนื่องจากมีโครงสร้างจมูกที่ ใหญ่กว่าชาวเอเชีย สําหรับผู้ที่มีปัญหาจมูกใหญ่ก็จะมีการแก้ปัญหาด้วยการเสริมซิลิโคน ต้อง ทําการผ่าตัดเพื่อลดขนาดของกระดูกจมูก และกระดูกอ่อนของจมูก โดยระยะเวลาในการผ่าตัดจะ ใช้เวลา 3-5 ชั่วโมง อาการบวมจะบรรเทาลงใน 7-14 วัน และตัดไหมออก 7-10 วันหลังจากการ ผ่าตัดศัลยกรรมจมูก   จุดเด่นของการผ่าตัดจมูก nose_01-01 
  1. ปรึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างจมูกร่วมกับศัลยแพทย์ตกแต่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก่อนวันผ่าตัด ให้เวลาปรึกษาแพทย์ก่อนผ่าตัดเพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างจมูก วางแผนการผ่าตัด ร่วมกับแพทย์ เพื่อให้เหมาะสมกับใบหน้าโดยรวมและตรงความต้องการที่สุด ทั้งความสูงของสัน จมูก ปลายจมูก ความกว้างแคบของสันที่ต้องการ ขนาดปลายจมูกและปีกจมูกที่เหมาะสมกับ ใบหน้า รูปทรงซิลิโคนที่เหมาะสมกับขนาดความหนาของชั้นผิวหนังที่สันจมูก ปลายจมูก และปีก จมูก
  1. ศัลยแพทย์ตกแต่ง จบหลักสูตรศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมตกแต่ง
  2. เทคนิคบวมน้อย ใช้เทคนิคการผ่าตัด ยากินและยาฉีดจากคลินิกและโรงพยาบาลชั้นนําในเกาหลี เพื่อช่วยลดอาการบวมชํ้าหลังการผ่าตัดให้น้อยกว่าการผ่าตัดเสริมจมูกแบบทั่วไป
  3. ไม่เจ็บ ไม่น่ากลัว เนื่องจากรอบจมูกและปากเป็นบริเวณที่มีเส้นประสาทมาก การฉีดยาชาด้วยเทคนิคทั่วไปจะเจ็บ มาก ซึ่งอาจมากกว่าการฉีดยาชาบริเวณอื่นๆของร่างกาย ใช้เทคนิคการให้ยาคลายกังวล ยานอนหลับทั้งการกินและทางเส้นเลือด ทําให้คนไข้ผ่าตัดโดยไม่เจ็บ ปลอดภัยเพราะมี เครื่องมือวัดสัญญาณชีพตลอดระยะเวลาการให้ยาและการพักฟื้น และมีผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ ชิด
5.เครื่องมือปลอดเชื้อ และได้มาตรฐาน ห้องผ่าตัดสะอาด ใช้ระบบเดียวกับห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล
  1. ติดตามการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง เนื่องจากแต่ละคนมีสภาพปัญหาจมูกที่แตกต่างกัน และใช้เทคนิคการผ่าตัดที่แตกต่างกัน โดยแพทย์ผู้ทําผ่าตัดเอง ทําให้ทราบปัญหาทุกจุดภายในจมูกโดย ละเอียด และลดความเสี่ยงและ ป้องกันผลแทรกซ้อนซึ่งอาจเกิดได้หลังการผ่าตัด
nose_02-01 โครงสร้างจมูก ส่วนของจมูกเมื่อดูจาก ภายนอกประกอบด้วย 5ส่วน หลักคือ 1= สันจมูกส่วนบน 2=สันจมูกส่วนกลาง 3= จมูกส่วนล่างและปลายจมูก 4= ปีกจมูก 5=แกนกลางจมูก สันจมูก หมายถึง จมูกส่วนบน และ จมูกส่วนกลาง(1+2) ปลายจมูก เป็นส่วนที่ยื่นเด่นออกมามากที่สุดของจมูกส่วนล่าง   กระดูกอ่อนปลายจมูก ส่วนล่าง ( Lower Lateral Cartilage)เมื่อ มองจากด้านล่างทาง รูจมูก กระดูกอ่อนส่วน ล่างทั้งสองข้างจะ ประกบกันเป็นรูปตัววี ควํ่า โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ชิดกัน ตรงกลางเรียกว่า Medial crus, ส่วนที่ แหลมที่สุด เป็นรอยพับ ตัววี และทําหน้าที่เป็น ปลายจมูก เรียกว่า Middle crus , และ ส่วน สุดท้ายคือกระดูกอ่อน ด้านข้างบริเวณปีกจมูก เรียกว่า Lateral crusส่วนกระดูกอ่อน ตรงกลางระหว่างรูจมูก และโพนงจมูกทั้งสอง ข้าง เรียกว่า Septal cartilage ทําหน้าที่ใน การให้ความแข็งแรง กับกระดูกอ่อนปลาย จมูกให้พุ่งไปข้างหน้า

จุดที่ใช้ในการวัดและ ประเมินลักษณะของ จมูก

nose_05-01      Glabella คือ หน้าผากส่วนล่างสุด ส่วนที่นูนเป็นโหนกบริเวณแนวคิ้ว Nasion คือ ส่วนปลายบนสุดของสันจมูก เป็นจุดตํ่าสุดและเป็นจุดเริ่มพุ่งออกของสันจมูกเป็นตัวกําหนดความสูงของสันจมูก เป็นจุดที่สําคัญในการวางแผนการผ่าตัดเสริมจมูก Rhinoin คือ ส่วนต่อระหว่างกระดูกจมูกและกระดูกอ่อนจมูกด้านล่าง เป็นจุดที่อาจมีการ นูนยกตัวขึ้นเป็นปุ่มกระดูกหรือ Hump ซึ่งต้องแก้ไขในบางคน Supratip breakpoint คือ ส่วนต่อระหว่างกระดูกอ่อนจมูกส่วนบน และส่วนล่าง ในบางคนถ้ามีระดับที่ต่างกันเกินไป ก็อาจเกิดรอยหัก ต้องแก้ไข ความแตกต่างระหว่างจมูกของคนเอเชีย กับ ฝรั่งชาวตะวันตก nose_06-01    ความแตกต่างระหว่างจมูกของคนเอเชีย กับ ฝรั่งชาวตะวันตก (Caucasian) สันจมูก ชาวเอเชียมีสันจมูกที่ตํ่ากว่า1. รูจมูกและปีกจมูก ชาวเอเชียมีรูจมูกที่บานออกด้านข้างและปีกจมูกที่ใหญ่ เนื้อหนา กว่า ชาวตะวันตก 2. ปลายจมูก ชาวเอเชียจะมีปลายจมูกที่เนื้อเยื่อและชั้นไขมันหนา กระดูกอ่อนปลายจมูกที่ กว้างและบางกว่าชาวตะวันตก 3. จุดมุ่งหมายของการทําจมูกคนเอเชีย คือเน้นการเสริมให้สันจมูกและปลายจมูกให้สูงขึ้น ดูเรียว เล็กลง รวมถึงการตัดลดขนาดความกว้างโดยเฉพาะปีกจมูกให้เล็กลง เพื่อให้ลักษณะคล้ายชาว ตะวันตกมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผิวหนัง, ชั้นไขมัน ,โครงสร้างกระดูกและกระดูกอ่อน ให้เหมือนชาวตะวันตกได้ทั้งหมด การวิเคราะห์ส่วนต่างๆก่อนการผ่าตัดจมูก การวิเคราะห์ส่วนต่างๆของจมูกโดยศัลยแพทย์ตกแต่งจมูกผู้เชี่ยวชาญ มีความจําเป็นอย่างมาก เพื่อทําให้ทราบถึงสภาพปัญหา ประเมินข้อจํากัดที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน ซึ่งจะใช้ในการ วางแผนการผ่าตัดให้ได้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคลล ลักษณะจมูกที่สวยงามตามหลักทางการแพทย์ การเสริมจมูกให้สวยงามรับกับใบหน้ามีหลักการทางการแพทย์ซึ่งต้องทําการประเมินดังนี้   nose_08-01 nose_09-01
  1. ความกว้างของจมูกที่เหมาะสมกับใบหน้า
ความกว้างของจมูกไม่ ควรเกินระยะห่าง ระหว่างหัวตาซึ่งถ้า แบ่งใบหน้าเป็น 5 ส่วน จมูกที่สวยงามควรมี ขนาดเท่ากับความ กว้างของดวงตาและ ปีกจมูกไม่ควรบาน กว้างออกมาเกินแนว หัวตาความกว้างของจมูกที่สวยงามจะมีการวัด เพื่อประเมินใน 4 บริเวณคือ ความกว้างของสันจมูกด้านบน บริเวณหัวตา 1. ความกว้างของสันจมูกตรงกลาง รวมถึงฐานกระดูกด้านล่าง 2. ความกว้างของปลายจมูก3. ความกว้างของปีกจมูก4. ซึ่งความกว้างที่สมดุลกันจะทําให้จมูกได้ สัดส่วนที่สวยงามได้รูปทรงที่ดี การจะ ผ่าตัดแก้ไขบริเวณใดก็ควรต้องให้ ศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์พิจารณาปรับ ส่วนอื่นๆให้เข้ากันด้วย เช่น ถ้าเนื้อจมูก เยอะ ปีกจมูกใหญ่ แต่อยากได้สันจมูก หรือปลายจมูกเล็ก ก็อาจทําให้ดูหลอกๆ ไม่เข้ากันได้  
  1. มุมที่เหมาะสมของจมูกเมื่อเทียบกับใบหน้า
nose_10-01 มุมด้านล่างจมูก (Nasolabial Angle) จากมุมมองด้านข้าง   มุมที่สวยงามได้ มาตรฐาน (Ideal Height of Nose) ในคน เอเชีย มุมระหว่างฐานจมูกตรงกลางด้าน ล่าง กับกระดูกหน้าเหนือ ริมฝีปากบน ที่ เหมาะสมคือ 95-105 องศา ซึ่งศัลยแพทย์ จมูกผู้เชี่ยวชาญสามารถวัดค่ามุมให้ เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ มุมด้านบนจมูก (Frontonasal Angle) จากมุมมองด้านข้าง   มุมที่สวยงาม ได้มาตรฐาน (Ideal Height of Nose) ใน คนเอเชีย มุมระหว่างสันจมูกส่วนที่ต่อกับ หน้าผาก ที่เหมาะสมคือ 115-135 องศา เนื่องจากค่าที่เหมาะสมต้องปรับจาก ความสูงของหน้าผาก ความนูนของ กระดูกแก้ม (Maxilla) และความลึกของ กระดูกเบ้าตาศัลยแพทย์จมูกผู้เชี่ยวชาญ สามารถวัดค่ามุมให้เหมาะสมกับแต่ละ บุคคลได้ซิลิโคนสําเร็จรูปทั่วไป มักจะให้ ผลไม่ดีในบริเวณนี้เพราะไม่สามารถปรับ มุมให้เข้ากับใบหน้าของแต่ละคนได้อย่าง แม่นยํา          
มุมจมูกผู้ชาย (Male nose)
 nose_11-01 มุมจมูกด้านบนปลายจมูก   มุมด้านบนปลายจมูกที่สวยงามควรจะ เป็นมุมประมาณ 30 องศา อาจมากกว่านี้ได้เล็กน้อย ถึง 45 องศา แต่ ถ้ามากกว่า มุมนี้จะเกิดภาวะจมูกสั้น ( Short nose ) ซึ่งพบได้ในพันธุกรรมของคนเอเชีย และ พบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังการไปเสริมจมูกที่ไม่ถูกต้องทําให้เกิดปลายจมูกรั้นเชิดขึ้น