ผลการรักษาขึ้นอยู่กับบุคคล อายุ และการดูแลหลังทำ

ศัลยกรรมปาก

mouth_re-01

Lip Reduction surgery / ศัลยกรรมลด ขนาดริมฝีปาก

การผ่าตัดศัลยกรรมปากโดยการลดขนาดริม ฝีปากนิยมทําในคนที่มีริมฝีปากไม่ได้รูป กระจับที่พอดี ลักษณะปากหนาเกินไปในบาง ส่วน หรือริมฝีปากบนและล่างไม่สมดุล กัน โดยทั่วไปริมฝีปากที่สวยงามควรมี สัดส่วนความหนาของริมฝีปากบนควรน้อย กว่าริมฝีปากล่างประมาณครึ่งหนึ่ง พูดอีกนัย หนึ่งคือถ้าคิดความสูงของริมฝีปากรวม 3 ส่วน ควรมีความสูงของริมฝีปากบนเป็น 1ส่วน และความสูงของริมฝีปากล่างเป็น 2 ส่วน   แต่ก็ควรพิจารณาลักษณะความหนา ของปากและลักษณะของกระดูกขากรรไกร บริเวณฟันด้วย เช่นถ้าเป็นคนยิ้มเห็นเหงือก มากอยู่แล้วก็ไม่ควรตัดริมฝีปากมากจนเกิน ไป ทั้งนี้ผู้รับการผ่าตัดควรได้รับคําปรึกษา จากแพทย์ เพื่อกําหนดรูปทรงหรือลักษณะ ต่างให้เข้าใจก่อนได้รับการผ่าตัด